”När tiden var inne …” – provöversättning av Nya testamentet behöver respons

Artikel

Skälen att göra en nyöversättning är framför allt bibelforskningens framsteg, delvis nya vanor i användningen av det svenska språket och, inte minst, att översättningsteoretiska förutsättningar och ideal har förändrats.

Från spetälska och demoner till depressioner och psykoser

Artikel

Att gruppera och etikettera psykisk sjukdom ligger ändå långt utanför Svenska kyrkans uppdrag. Det räcker att vi talar om psykiskt lidande. Ett sådant ordskifte kan också hjälpa oss att flytta fokus från det strikt kliniska, där varje åtgärd bör föregås av psykiatrisk expertis, till det diakonala där genuin medmänsklighet är den viktigaste ingrediensen. Thérèse Eriksson har intervjuat församlingsmedarbetare om bemötandet av människor med psykisk ohälsa.

Barns rätt till andlig utveckling i ett sekulariserat Sverige

Artikel

Är barnkonventionens förståelse av barns andliga utveckling förenlig med Svenska kyrkans syn på andlighet?

Tankar kring ett systemskifte

Artikel

Den särskilda spiritualitet, omsorg och kollegialitet som diakoninstitutionerna visat sina diakoner ända in i vår tid, hur kan den förvaltas?

Katolska kvinnor tar till orda

Artikel

Katolska kvinnor börjar tränga in i Vatikanens mansdominerade värld och påverka den romerska mentaliteten när det gäller kvinnans roll i själva kyrkostrukturen.

Landets folk – om israelers och palestiniers politiska och teologiska berättelser

Artikel

Jag tillhör dem som anser att den israelisk-palestinska konfliktens orsak är land, gränser och nationalism, inte religion eller teologi.