En kamp att föra om vad svensk kultur är

Ledare

I detta sammanhang där det faktiskt finns en kamp att föra om vad kultur är, vad svensk kultur är, och om kulturens samhällsroll, där finns Svenska kyrkan som en demokratisk folkkyrka

Ett bröd och en mänsklighet

Artikel

I artikeln diskuterar Claes Hedström skilda utmaningar för en människosyn i hållbar utveckling

Skydda Svenska kyrkans identitet

Ledare

Skydda Svensla kyrkans identitet. Detta är inte minst viktigt i en tid där antidemokratiska krafter får alltmer fotfäste i världen.

Diakonin behöver Vägledning för framtida utmaningar

Artikel

Församlingsdiakonin står inför många utmaningar. En av dem är att öka kunskapen om och engagemanget för diakoni hos styrning och ledning. En annan är att stärka diakonerna i strategiskt tänkande och ledning av det diakonala arbetet. Dessa slutsatser går att dra ur en nyligen genomförd studie i Stockholms stift.

Val av biskop på andra sidan #metoo

Ledare

#Metoo handlar i grunden inte om sex utan om makt och närmare bestämt missbruk av makten

Hör, ni som har öron!

Artikel

Hur går dialogen mellan präst och församling egentligen till? I sin masteruppsats ”Hör ni som har öron. En studie av samtalets funktion i nutida predikan” har Frida Mannerfelt gjort en empirisk undersökning som jämförde nio prästers predikningar med samtal de förde med församlingen om bibeltexterna. I denna artikel redovisas huvudlinjerna i uppsatsen.