Author Archives: Redaktionen

Diakonin behöver vara tvåspråkig – och tala både teologins och de mänskliga rättigheternas språk.

Kyrkornas Världsråd och Act Alliance har skrivit ett gemensamt studiedokument, Called to Transformation – Ecumenical Diakonia. Det bygger på ett samtal om de egna kristna rötternas betydelse för ett uthålligt engagemang för de utsatta i världen. Dessa samtal om att möta Guds kallelse kan också föras i en svensk lokal kontext, mellan en församling och en professionell diakonal organisation skriver här Petter Jakobsson.

Diakonatet i Svenska kyrkan – Professionalisering och teologiskt ramverk 1987–2022

I den här artikeln vill Elisabeth Christiansson och Helena Inghammar bidra med historieskrivning och reflektion, kring det teologiska ramverk som omger diakonatet och peka på ett behov av fortsatt och fördjupat teologiskt arbete med diakonatets identitet.

En historisk förändring av det svenska biståndet?

Kyrkoledarna beklagar också att Sverige sticker ut som ett av få länder i världen som minskar sitt bistånd och att man fortsätter använda pengar från biståndsbudgeten för migrationskostnader på hemmaplan.

Ansikte mot ansikte med naturen  

Skillnaden mellan mina informanter, som aktivt söker en djupare kontakt med naturen, och befolkningen i stort är kanske främst just en fråga om moralisk koherens.

Om minnen av mission i Zimbabwe

Vad säger minnen från Svenska kyrkans mission i Zimbabwe om hur relationer mellan lokalbefolkningen och missionärerna tog sig uttryck? Och vad säger dessa minnen oss idag? Kristina Helgesson Kjellin skriver här om ett aktuellt forskningsprojekt inom vilket tidigare missionärer intervjuas om sina minnen av Svenska kyrkans mission i Zimbabwe.

Att möta unga som Jourhavande präst

I detta bidrag till serien ”Att möta unga som kämpar med sina liv” (första artikeln i serien publicerades i nummer 2, 2023) berättar Anders Anderberg om hur Jourhavande präst utvecklats till en organisation som, inte minst under pandemin, allt mer kunnat möta unga människors existentiella och psykiska sårbarhet.