Otydlighet skulle döljas med biskoplig pompa

I förra numret av Svensk Kyrkotidning (nr 9-2014) besvarade Martin Modéus de frågor Henry Cöster ställt om den löftesgivningsgudstjänst som i juni hölls i Linköpings domkyrka. Cöster anser att Modéus svar i själva verket visar på en otydlighet i tänkandet kring sommarens gudstjänst.

Biskop Martin Modéus har vänligt försökt svara på de undrande frågor jag ställde. Men svaren visar att kritik fortsatt är motiverad. Modéus visar klargörande att otydligheten i löftesgivningsgudstjänsten var avsiktlig. Han ville helt enkelt bara väl. Han hade funderat mycket kring problemen men hoppades att otydlighet och glidningarna i gudstjänsten skulle döljas bara man skylde dem med festlig liturgi och stiftets ståtliga och biskopliga garnityr.

  • Löftets engagemang skall bejakas men biskopen ser samtidigt att individualitet utgör ett riskfyllt problem.
  • Kommunitetsgemenskap är bra men biskopen ser också att den inte är identisk med en individs liturgiska ambition kring sitt privata livsval.
  • Biskopen vill använda liturgihistoriens rikedom med vatten, ljus, celibatets vigselalludering, löftets helighet och prostration men han skapar istället oklarheter kring dop, ämbete och hierarki.

Det avgörande problem som biskopen inte löst är att hålla fast vid att ”dopet i fokus inte får skjutas i bakgrunden”. Kyrkans uppdrag är förkunnelse och sakrament men Martin Modéus förskjuter just centrum genom sitt estetiska försök till fördjupning. Han väljer särpräglade liturgiska inslag och en förkunnelsemetaforik kring ”frö”, som han inte ens förrän nu efteråt upptäcker att han gett en annan innebörd än i evangelietexten.

Förvänta oss tränad tydlighet

Av kyrkan och dess biskopar kan vi förvänta oss en medveten och tränad tydlighet vad gäller att i förkunnelsen ge tron och församlingen en saklig uppmuntran, men i löftesgivningens gudstjänst kan vi nu se ett oroande exempel på fromhetens förförelse. Avsikten var att bejaka en enskild prästs fromma ambition. Alla ambitioner, som formuleras med uttryck från kyrkoobservansens fromhet kan se ut som djup kristlighet, men riskerar att förföra och förhindra evangelieförkunnelsen. Visserligen erbjöds församlingen festligheter och högmässa vid löftesgivningen, men den dominerades av förförelsen med domkyrkans och biskoparnas pompa.

HENRY CÖSTER
Professor emeritus

Comments are closed.