Tag Archives: 5

Delaktighet, gudstjänst och musikens betydelse

I två större forskningsprojekt har Caroline Klintborg under senare år fått utrymme att undersöka människors upplevda delaktighet i söndagens gudstjänst. I den första studien stod körsångare i fokus och i den andra studien medarbetare och församlingsbor. I båda projekten är en gemensam nämnare den stora betydelse musiken har för människor.

Ett nytt bud ger jag er

Den ortodoxa kyrkan har tydliga kopplingar till judendomen i sin teologi, i kyrkorummet och liturgin. Men samtidigt lever antijudiska tankar och formuleringar kvar, och Seelisbergpunkterna skulle behöva bli mer kända och efterlevda, skriver fader Misha Jaksic.

Lyssna till den fyrstämmiga kören!

Svensk Kyrkotidning kommer under sommaren att uppmärksamma ”De tio punkterna från Seelisberg”, det grundläggande dokument för judisk-kristen dialog som i år fyller 75 år. I detta nummer tecknar professor Jesper Svartvik en bakgrund och viktiga motiv i dokumentet, och F. Misha Jaksic ger en kommentar från ortodoxa kyrkans synvinkel. I följande nummer kommer kommentarer från katolskt, svenskkyrkligt och judiskt perspektiv.

Hur kan kyrkans skog klimatanpassas?

Inför kyrkovalet i Svenska kyrkan 2021 var Svenska kyrkans skogsbruk en het fråga, som ännu är högst aktuell. Det handlar om hur Svenska kyrkan ska vara en trovärdig aktör i arbetet mot klimatförändringar, för hållbarhet. I denna artikel presenterar två forskare, Kristina Belfrage och Mats Olsson, ett forskningsbaserat förslag till åtgärder för att utforma ett hållbart skogsbruk, också i Svenska kyrkans skogar, som bidrar till arbetet med att stå emot de hotande klimatförändringarna.

Militär själavård under pandemin – möjligheter och begränsningar

Militärpastorernas kompetens togs inte tillvara under pandemin vare sig av församlingarna eller Försvarsmakten. Det visar på behovet att se över institutionssjälavårdens utformning för att denna ska fungera som samverkanslänk i kris. Det skriver Lisa Mobrand i denna artikel, där vi följer upp tidigare temanummer och artiklar om pandemins inverkan på kyrkan.

Ändra ordningen för ärkebiskopsval

Den förändring som ärkebiskopsrollen genomgått under de senaste decennierna och som Klas Hansson tydligt visar på i sin avhandling ”Svenska kyrkans primas – Ärkebiskopsämbetet 1914-1990” är ett starkt motiv för en framtida  förändring i hur ärkebiskop utses.