Category Archives: Artikel

Gudstjänst efter pandemin

I denna den fjärde och avslutande artikeln i Svensk Kyrkotidnings serie ”Gudstjänst i pandemins tid” reflekterar Ninna Edgardh över erfarenheter av gudstjänster i pandemins tid och blickar framåt mot tiden efter pandemin och hur de erfarenheterna kan tas tillvara i utformandet av gudstjänst i framtiden. Men framför allt har pandemin aktualiserat de avgörande frågorna om vad en gudstjänst är och de frågorna blir därför centrala i denna artikel.

Jesus som kosmopolit

I år firas ett viktigt genombrott för demokratin i Sverige. 1921 var året då även kvinnor fick rösträtt. 100 år senare står demokratin inför nya utmaningar, inte minst globalt. I ljuset av ett växande antal globala hot framstår det mellanstatliga FN-systemet som alltmer otillräckligt. Om demokrati på global nivå ska växa fram behövs berättelser som inspirerar och motiverar till ett kosmopolitiskt engagemang. Kan berättelsen om Jesus från Nasaret vara en hjälp, frågar här Hans Leander.

”Det är svårt att förklara”

Karin Rubenson har i sin forskning intervjuat barn för att undersöka hur barn som regelbundet firade ”vanliga” gudstjänster på söndagar förhöll sig till sina upplevelser.

Kyrka i digitala rum – reflektioner från ett forskningsprojekt

I denna artikel ger Jonas Simon Hallonsten och Jonas Ideström inblickar i ett pågående forskningsprojekt om erfarenheter av digitala verksamheter i församlingar i Svenska kyrkan under pandemins tid. De vill också stimulera samtal om erfarenheter som gjorts samt lärdomar som kan dras av dem för framtidens församlingsarbete.

Tre stafettpinnar för diakoniutveckling

Stockholms stifts diakoniutvecklingsprojekt är avslutat efter tre års intensivt arbete. Många lärdomar har gjorts och nu fortsätter arbetet framåt! Projektgruppen skickar stafettpinnar vidare till kyrkoherdar och förtroendevalda, till nationell nivå och stiften, samt till församlingar och pastorat.

Sårbarhetens kontaktyta

Pandemin har mätts i staplar och diagram. Men i sjukhuskyrkans vardag märks oro och trötthet, bakom visir och ansiktsmask. Att vara närvarande och tillgängliga är vårt uppdrag och arbete, skriver Klara Roxbergh och Ann-Charlotte Lundgren vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.