Diakonin behöver vara tvåspråkig – och tala både teologins och de mänskliga rättigheternas språk.

Kyrkornas Världsråd och Act Alliance har skrivit ett gemensamt studiedokument, Called to Transformation – Ecumenical Diakonia. Det bygger på ett samtal om de egna kristna rötternas betydelse för ett uthålligt engagemang för de utsatta i världen. Dessa samtal om att möta Guds kallelse kan också föras i en svensk lokal kontext, mellan en församling och en professionell diakonal organisation skriver här Petter Jakobsson.

Ökad medvetenhet krävs men inte till priset av omsorgen

I allt det som sker nu och i den kanske främst mentala omställningen som var och en av oss nu kanske går igenom till följd av detta höjda terrorhot, så är det så otroligt viktigt att vi inte drabbas
av panik och blir misstänksamma mot allt och alla.

Diakonatet i Svenska kyrkan – Professionalisering och teologiskt ramverk 1987–2022

I den här artikeln vill Elisabeth Christiansson och Helena Inghammar bidra med historieskrivning och reflektion, kring det teologiska ramverk som omger diakonatet och peka på ett behov av fortsatt och fördjupat teologiskt arbete med diakonatets identitet.

En historisk förändring av det svenska biståndet?

Kyrkoledarna beklagar också att Sverige sticker ut som ett av få länder i världen som minskar sitt bistånd och att man fortsätter använda pengar från biståndsbudgeten för migrationskostnader på hemmaplan.

Vi talade om att vi snart ska ses igen och vinkade till varandra

Professionen och lagstiftningen syftar till att skydda en människans värdighet. Kyrkornas uppgift är att värna varje människas okränkbara människovärde, såsom alltid älskad av Gud.

Ansikte mot ansikte med naturen  

Skillnaden mellan mina informanter, som aktivt söker en djupare kontakt med naturen, och befolkningen i stort är kanske främst just en fråga om moralisk koherens.