Ett bröd och en mänsklighet

I artikeln diskuterar Claes Hedström skilda utmaningar för en människosyn i hållbar utveckling

Skydda Svenska kyrkans identitet

Skydda Svensla kyrkans identitet. Detta är inte minst viktigt i en tid där antidemokratiska krafter får alltmer fotfäste i världen.

Diakonin behöver Vägledning för framtida utmaningar

Församlingsdiakonin står inför många utmaningar. En av dem är att öka kunskapen om och engagemanget för diakoni hos styrning och ledning. En annan är att stärka diakonerna i strategiskt tänkande och ledning av det diakonala arbetet. Dessa slutsatser går att dra ur en nyligen genomförd studie i Stockholms stift.

Val av biskop på andra sidan #metoo

#Metoo handlar i grunden inte om sex utan om makt och närmare bestämt missbruk av makten

Hör, ni som har öron!

Hur går dialogen mellan präst och församling egentligen till? I sin masteruppsats ”Hör ni som har öron. En studie av samtalets funktion i nutida predikan” har Frida Mannerfelt gjort en empirisk undersökning som jämförde nio prästers predikningar med samtal de förde med församlingen om bibeltexterna. I denna artikel redovisas huvudlinjerna i uppsatsen.

Teologisk reflektion om könsidentitet ̶ uppfodrande för kyrkomötet

Det är hög tid för kyrkomötet att ta frågorna om männiksors könsidentitet på allvar