Kyrkans uppdragsgivare

Kunde vi inte då lika gärna kalla oss Statens nationella ceremoniverk eller – numera – Byrån för övergångsriter?

Från spetälska och demoner till depressioner och psykoser

Att gruppera och etikettera psykisk sjukdom ligger ändå långt utanför Svenska kyrkans uppdrag. Det räcker att vi talar om psykiskt lidande. Ett sådant ordskifte kan också hjälpa oss att flytta fokus från det strikt kliniska, där varje åtgärd bör föregås av psykiatrisk expertis, till det diakonala där genuin medmänsklighet är den viktigaste ingrediensen. Thérèse Eriksson har intervjuat församlingsmedarbetare om bemötandet av människor med psykisk ohälsa.

Barns rätt till andlig utveckling i ett sekulariserat Sverige

Är barnkonventionens förståelse av barns andliga utveckling förenlig med Svenska kyrkans syn på andlighet?

”Vem är jag att döma?”

Ni är oss svaret skyldigt – vi som varje dag känner oss kallade till att verka inom Svenska kyrkan och som just i Svenska kyrkan dagligen ser tecken på Andens goda verk.

Tankar kring ett systemskifte

Den särskilda spiritualitet, omsorg och kollegialitet som diakoninstitutionerna visat sina diakoner ända in i vår tid, hur kan den förvaltas?

När skammens tystnad bryts

Det är inte säkert att den extremnationalistiska opinionen kommer att bli svagare och den politiska ängsligheten ska inte underskattas, varken i Sverige eller ute i Europa. Men den kan inte tillåtas sätta agendan.