Att leva i en postsekulär tid – vad menas med det?

Att skapa förutsättningar för ett politiskt samtal för att upprätthålla det goda samhället där alla röster bidrar till sammanhållning och integration.

Hunger efter det verkliga

Det finns även på gudstjänstens och det andliga livets område ett sökande efter det autentiska.

Tillsammans kan vi mer

Från att den enskilda församlingen format sin egen diakonala verksamhet har vi nu ett diakoniarbete i Uppsala där vi gemensamt tänker och reflekterar över olika diakonala frågor som många församlingar och diakoner tidigare varit ensamma om.

Hur organiserar vi diakoni bäst?

Många frågor utan givna svar.

Den reformatoriska teologins relevans i vår tid

Luther hade ett eskatologiskt perspektiv – evangeliet kommer i en framtid att segra.

”Jesus sa till dem: min fru”

Är det alltså nu bevisat att Jesus hade en fru?