”Vi är inte som dem”

Ledare

Har detta ställningstagande någonsin varit fruktbart?

Problem och möjligheter i Jesusforskningen

Artikel

Eftersom Jesusbilderna både påverkar och påverkas av den kristna traditionen så har Jesusforskningen alltid varit en känslig affär.

Att översätta gamla texter

Artikel

Att översätta gamla texter är svårt. Språk är bärare av ett kulturbundet sätt att uppfatta verkligheten.

”När tiden var inne …” – provöversättning av Nya testamentet behöver respons

Artikel

Skälen att göra en nyöversättning är framför allt bibelforskningens framsteg, delvis nya vanor i användningen av det svenska språket och, inte minst, att översättningsteoretiska förutsättningar och ideal har förändrats.

Kyrkans uppdragsgivare

Ledare

Kunde vi inte då lika gärna kalla oss Statens nationella ceremoniverk eller – numera – Byrån för övergångsriter?

Från spetälska och demoner till depressioner och psykoser

Artikel

Att gruppera och etikettera psykisk sjukdom ligger ändå långt utanför Svenska kyrkans uppdrag. Det räcker att vi talar om psykiskt lidande. Ett sådant ordskifte kan också hjälpa oss att flytta fokus från det strikt kliniska, där varje åtgärd bör föregås av psykiatrisk expertis, till det diakonala där genuin medmänsklighet är den viktigaste ingrediensen. Thérèse Eriksson har intervjuat församlingsmedarbetare om bemötandet av människor med psykisk ohälsa.