Sårbarhetens protest mellan beroende och individualism

Om vi inte ges möjligheten att berättas och berätta oss själva i svåra situationer eller helt vardagliga situationer, hindras vi från att bli till som människor. Vi är därför beroende av att andra ger oss denna gåva.

Vad har regeringen lärt om samfundens samhällsroll?

Det återstår att se om regeringen och ansvarig minister lyssnat på och tagit till sig budskapet om religionernas roll i samhällsgemenskapen.

Kyrkomötets beslut tydliggör behovet av judisk-kristen dialog

Bästa sättet för vår kyrka att bidra till en rättvis fred i Israel-Palestina kan vara en dialog mellan judar och kristna i Sverige som också vågar ta upp Landets existentiella och teologiska betydelse.

Gudstjänst efter pandemin

I denna den fjärde och avslutande artikeln i Svensk Kyrkotidnings serie ”Gudstjänst i pandemins tid” reflekterar Ninna Edgardh över erfarenheter av gudstjänster i pandemins tid och blickar framåt mot tiden efter pandemin och hur de erfarenheterna kan tas tillvara i utformandet av gudstjänst i framtiden. Men framför allt har pandemin aktualiserat de avgörande frågorna om vad en gudstjänst är och de frågorna blir därför centrala i denna artikel.

Allt kommer att bli bra

För mig blir också orden ”allt kommer att bli bra” ett sorts koncentrat av kristen tro.

Jesus som kosmopolit

I år firas ett viktigt genombrott för demokratin i Sverige. 1921 var året då även kvinnor fick rösträtt. 100 år senare står demokratin inför nya utmaningar, inte minst globalt. I ljuset av ett växande antal globala hot framstår det mellanstatliga FN-systemet som alltmer otillräckligt. Om demokrati på global nivå ska växa fram behövs berättelser som inspirerar och motiverar till ett kosmopolitiskt engagemang. Kan berättelsen om Jesus från Nasaret vara en hjälp, frågar här Hans Leander.